RODO w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku jest: Dyrektor Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku za pomocą adresu:  iod@cyrkowa.edu.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku; 
  b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku;
  c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Państwową Szkołą Sztuki Cyrkowej w Julinku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
  f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w  Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

zaproszenie

Dyrektor Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku
zaprasza wszystkich zainteresowanych na przedpremierowe przedstawienie roku I
pt. „DidgeriWooDoo” w reżyserii Mariusza Zalejskiego.
Przedstawienie otwiera obchody 50-lecie istnienia Szkoły Cyrkowej.
Pokaz odbędzie się w dniu 28.04.2017r. (piątek) o godzinie 20:30
na sali gimnastycznej w Julinku.

Serdecznie zapraszam, Piotr Tomczak.

zaproszenie

Dyrektor Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku
zaprasza wszystkich zainteresowanych na przedpremierowe przedstawienie roku I
pt. „DidgeriWooDoo” w reżyserii Mariusza Zalejskiego.
Przedstawienie otwiera obchody 50-lecie istnienia Szkoły Cyrkowej.
Pokaz odbędzie się w dniu 28.04.2017r. (piątek) o godzinie 20:30
na sali gimnastycznej w Julinku.

Serdecznie zapraszam, Piotr Tomczak.

XV Festiwal Sztuki Cyrkowej w Warszawie

Z wielką radością informujemy, że tegoroczny absolwent Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej, Maciej Sokołowski, uczestniczył w XV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Cyrkowej w Warszawie w Cyrku Zalewski i decyzją Jury Festiwalu otrzymał Nagrodę Srebrnego Clowna. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na arenach i scenach całego świata!


Jubileusz XV-lecia PSSC

18 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 odbyły się Uroczystości Jubileuszowe XV-lecia Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Warszawie.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także Dyrektorzy Cyrku „Zalewski”, rodzice uczniów, absolwenci szkoły oraz pasjonaci sztuki cyrkowej.

Dyrektor Szkoły, Pan Jerzy Kasprzykowski, otrzymał przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Bogdana Zdrojewskiego, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Program obchodów Jubileuszu XV-lecia Szkoły obejmował:

14:00 – Część oficjalną uroczystości,
14:15 – Część artystyczną,
15:00 – Poczęstunek.

Uczniowie przygotowali pod opieką nauczycieli godzinny program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności z wykorzystaniem różnych rekwizytów, ujętych w programie nauczania:

1. ŻONGLERKA ZESPOŁOWA MACZUGAMI
Wykonanie: 
 – Dominika Krystel (kl. III)
 – Żaneta Adamczyk (kl. III)
 – Maciej Czarski (kl. IV)
 – Maciej Sokołowski (kl. IV)
2. GIMNASTYKA NA SZARFACH
Wykonanie: Paulina Waszkiewicz (kl. I)
3. LINA POZIOMA
Wykonanie: Magdalena Kisiała (kl. II)
4. ŻONGLERKA SOLOWA PIŁECZKAMI
Wykonanie: Krzysztof Kostera (kl. II)
5. DUET GIMNASTYCZNY STÓJKARSKI
Wykonanie: 
 – Katarzyna Krzesińska (kl. I)
 – Maciej Sokołowski (kl. IV)
6. ANTYPODY – ŻONGLERKA NOGAMI
Wykonanie: Dominika Krystel (kl. III)
7. UKŁAD ĆWICZEŃ WOLNYCH NA ŚCIEŻCE AKROBATYCZNEJ
Wykonanie: Katarzyna Krzesińska (kl. I)
8. SKOKI AKROBATYCZNE
Wykonanie: 
 – Andrzej Skopek (kl. I)
 – Maciej Sokołowski (kl. IV)
9. DUET NA MONOCYKLACH
Wykonanie:
 – Magdalena Kisiała (kl. II)
 – Krzysztof Kostera (kl. II)
10. EKWILIBRYSTYKA NA WOLNEJ DRABINIE
Wykonanie: Krzysztof Kostera (kl. II)
11. GIMNASTYKA NA TRAPEZIE
Wykonanie: Żaneta Adamczyk (kl. III)
12. GIMNASTYKA NA LINIE PIONOWEJ
Wykonanie: Maciej Czarski (kl. IV)
13. EKWILIBRYSTYKA NA WAŁKU
Wykonanie: Paulina Waszkiewicz (kl. I)
14. GIMNASTYKA NA SZTRABATACH
Wykonanie: Maciej Sokołowski (kl. IV)
15. UKŁAD TAŃCA JAZZOWEGO
Wykonanie: Uczniowie klas I-IV PSSC

Dziękujemy za szczere owacje i życzliwą atmosferę.

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.