Rekrutacja

Rekrutacja (nabór) do szkoły cyrkowej
REKRUTACJA odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. 12.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2022 roku o godz. 12.00

Etap pierwszy:

Przesłanie pocztą elektroniczną Wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z podpisanym formularzem Obowiązku Informacyjnego w terminie do dnia 17 czerwca 2022 r.

Osoby chętne do podjęcia nauki w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku zapraszamy w pierwszej kolejności do wypełnienia Wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym (zakładka: DO POBRANIA) a następnie, do przesłania wymienionych dokumentów do dnia 17 czerwca 2022  r. na adres e-mail: sekretariat@cyrkowa.edu.pl 

Etap drugi:

Kandydaci przyjęci składają osobiście w sekretariacie Szkoły  w terminie do dnia rozpoczęcia roku szkolnego następujące dokumenty:

a.       podpisany odręcznie wniosek o przyjęcie do Szkoły;

 

b.      2 podpisane zdjęcia legitymacyjne;

c.       w przypadku osób niepełnoletnich - dodatkowo pisemna zgoda rodziców.

 

d.   kserokopię ostatniego świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał do wglądu;

e.       kserokopię ostatniego świadectwa promocyjnego oraz oryginał do wglądu;

 

f.        ubezpieczenie od sportów ekstremalnych.

Etap trzeci:

Badanie przydatności ( Rekrutacja ) na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się dnia 20 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 w Sali gimnastycznej Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku.

Badanie przydatności  w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku polega  na:

- sprawdzeniu warunków psychofizycznych, predyspozycji ruchowych i poczucia rytmu kandydata.

- zaliczeniu testu sprawności fizycznej/psychomotorycznej ( do wglądu filmy instruktażowe w zakładce Rekrutacja )

- rozmowie kwalifikacyjnej,

- potwierdzeniu dobrego stanu zdrowia kandydata - dostarczenie oryginału zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwskazań  do  kształcenia w zawodzie aktora cyrkowego,

Proszę zabrać ze sobą:
- strój i obuwie sportowe,
- dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna) - do wglądu,

W czasie badania przydatności możliwe jest również zaprezentowanie swoich umiejętności z wykorzystaniem własnych rekwizytów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do PSSC, link poniżej.

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku 2022 r

 

W zakładce „Do pobrania” zamieszczono wnioski oraz obowiązki informacyjne związane z rekrutacją do PSSC.

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.