Rekrutacja

Rekrutacja (nabór) do szkoły cyrkowej

Etap pierwszy:

Przesłanie pocztą elektroniczną kwestionariusza osobowego do dnia 01 czerwca 2020 r.

Osoby chętne do podjęcia nauki w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku zapraszamy w pierwszej kolejności do wypełnienia kwestionariusza osobowego, a następnie, do przesłania go do dnia 01 czerwca 2020 r. na adres e-mail: sekretariat@cyrkowa.edu.pl (zapis w formacie programu MS Word).

Etap drugi:

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły lub przesłanie oryginałów pocztą listem poleconym na adres szkoły do dnia10 czerwca 2020 r. ( w wyjątkowych sytuacjach wszystkie dokumenty można przynieść ze sobą w dniu egzaminu) Zdecydowani rozpocząć naukę w szkole powinni dostarczyć osobiście lub pocztą następujące dokumenty:

1. Wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy (przysłany e-mailem na pierwszym etapie rekrutacji).
2. Podanie o przyjęcie do szkoły.
3. W przypadku osób niepełnoletnich - dodatkowo pisemna zgoda rodziców.
4. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie aktor cyrkowy.
5. Kserokopia ostatniego świadectwa ukończenia szkoły (należy poprosić w sekretariacie swojej szkoły o poświadczenie jej za zgodność z oryginałem).
6. Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (należy poprosić w sekretariacie swojej szkoły o poświadczenie jej za zgodność z oryginałem).
7. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne.

Etap trzeci:

Egzamin rekrutacyjny na rok szkolny 2020/2021

Z powodu sytuacji zagrożenia koronawirusem obecnie nie ma wyznaczonego terminu egzaminu praktycznego - prosimy o
cierpliwość

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności:
- rozmowa kwalifikacyjna,
- dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
- test sprawności fizycznej/psychomotorycznej.

Proszę zabrać ze sobą:
- strój i obuwie sportowe,
- dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna) - do wglądu,
- oryginały świadectw szkolnych, których kserokopie złożono na drugim etapie rekrutacji - do wglądu.

W czasie egzaminu możliwe jest również zaprezentowanie swoich umiejętności z wykorzystaniem własnych rekwizytów.

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.