WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW NIE BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW
NIE BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI
Drodzy uczniowie,
w związku z Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki
w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi (link do Zarządzenia dostępny na stronie CEA w zakładce Akty Prawne – Wydział Prawny) – uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisem
§ 2 ust. 1 opłaty za naukę osób nie będących obywatelami polskimi powinny być wnoszone w terminie do dnia rozpoczęcia nauki
tj. do dnia 1 września bieżącego roku szkolnego.
Zgodnie z przepisami w/w zarządzenia Dyrektor CEA w uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub
w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, na wniosek rodzica lub opiekuna cudzoziemca albo pełnoletniego cudzoziemca może całkowicie lub częściowo zwolnić z opłat określonych w niniejszym zarządzeniu, które wynoszą obecnie równowartość 4.500 euro za każdy rok nauki.
Dyrektor Centrum ustalił wewnętrzne kryteria dochodowe do uznania sytuacji materialnej ucznia za trudną. Są to wartości niemal dwukrotnie wyższe od dochodu netto uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
Wniosek o zwolnienie z opłat zawsze składa rodzic, opiekun prawny lub sam pełnoletni uczeń. Wniosku o zwolnienie z opłat nie składa dyrektor szkoły.
Wniosek powinien zawierać informacje o stanie osobowym rodziny, do którego powinny być załączone dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.
Do wyżej omawianych dokumentów zaliczyć należy m. in.:
1. zaświadczenia wystawione przez zakłady pracy o wysokości wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia netto uzyskane w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Honorowane są również oświadczenia wystawiane przez służby finansowo-księgowe zakładów pracy poza granicami kraju (np. Białoruś, Ukraina);
2. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu brutto i netto osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub w sytuacji braku jego uzyskania z przyczyn obiektywnych zeznanie podatkowe za poprzedni rok;
3. zaświadczenia wystawione przez inne instytucje, z których rodzina ucznia uzyskuje dochody;
4. zaświadczenia o wysokości posiadanego kredytu, wysokości spłacanych rat kredytu, kopie umów kredytowych;
5. dokumenty potwierdzające wysokie koszty utrzymania w Polsce, np. kopie umów najmu mieszkań czy domów zawierające podane kwoty tzw. „czynszu najemnego”, wraz z postanowieniami dotyczącymi zwrotu kosztów zużycia „mediów”;
6. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność członków rodziny lub zaawansowane przewlekłe stany chorobowe;
7. kopie wyróżnień, dyplomów uzyskanych na międzynarodowych konkursach itp.
Stosowne pismo z uzasadnieniem ucznia dlaczego chce się uczyć w naszej szkole wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy zaadresować do:
Pan dr Zdzisław Bujanowski
Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
a następnie należy wysłać listem poleconym na adres:
Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

Mając na uwadze, że do dnia 1 września danego roku szkolnego uczeń musi mieć zgodę na zwolnienie z opłat (żeby mógł przystąpić do nauki) – procedurę składania wniosku należy rozpocząć odpowiednio wcześniej w czerwcu br.
Centrum Edukacji Artystycznej nie będzie rozpatrywać wniosków, które wpłyną po dniu 1 września danego roku szkolnego.
Warunkiem przystąpienia do nauki ucznia niebędącego obywatelem polskim w dniu 1 września danego roku jest dostarczenie zgody na częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat przez Dyrektora CEA!!!
BARDZO WAŻNE! – w piśmie proszę podać swój aktualny adres do korespondencji, na który ma przyjść odpowiedź w sprawie. Podanie nieaktualnego adresu spowoduje, że pismo do ucznia nie dotrze (można również podać adres zagraniczny).

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja na rok 2021/2022 w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej  12 czerwiec 2021r. godz.12.00 30 sierpień 2021r. godz.12.00 Ze względu na sytuację pandemiczną

czytaj więcej

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.